Regulamin

Regulamin korzystania z forum Portalu Piekarnie24.pl

Regulamin

Postprzez piekarnie24 » 04 Maj 2011 14:11

§ 1.

Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium RP. Przedmiotem jego regulacji jest funkcjonowanie Portalu internetowego Piekarnie24.pl który jest dostępny pod adresem http://www.piekarnie24.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników a także prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora jako właściciela i zarządcę Portalu. Każdy Użytkownik jak zanim zacznie korzystać z Portalu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Korzystanie z Portalu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i przestrzeganiu wszystkich jego postanowień

§ 2.

Pojęcia użyte w regulaminie.

2.1. Administrator - jest to podmiot świadczący usługi udostępniania zasobów Portalu na rzecz Użytkowników.

2.2. Użytkownik - jest to pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność odpowiedzialności cywilnej, która poprzez akceptacje niniejszego Regulaminu korzysta z Portalu, bądź poprzez akceptacje Regulaminu i rejestracje uzyskał pełny dostęp do wszystkich usług oferowanych przez Portal. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nie posiadająca zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

2.3. Profil - jest to indywidualna strona internetowa - zbiór danych, zdjęć filmów, muzyki zebrany i udostępniony przez Użytkowników Portalu, która za ich zgodą jest udostępniania innym Użytkownikom Portalu, jak również którą może wykorzystywać Administrator zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.

§ 3.

Warunki korzystanie z Portalu.

3.1. Przedmiotem działalności Portalu jest stworzenie Bazy Firm Użytkowników dającą możliwość wyszukiwanie Użytkowników w celu podjęcia współpracy między nimi. Bazę Firm tworzą sami Użytkownicy dzięki udostępnionym zasobom informatycznym.

3.2. Nazwa Portalu, jego logotyp, wygląd graficzny, baza danych i oprogramowanie jest własnością Administratora i podlega ochronie prawnej.

§ 4.

Warunki uczestnictwa w Portalu.

4.1. Uczestnikami Portalu są jego Użytkownicy.

4.2. Utworzenie Profilu w Portalu jest dobrowolne.

4.3. Wszelkie odpłatne usługi prowadzone przez Administratora będą świadczone dopiero wówczas gdy Użytkownik złoży stosowną dyspozycję i wniesie odpowiednią opłatę zgodną z cennikiem Portalu Piekarnie24.pl.

4.4. Procedura rejestracji następuje po wypełnieniu formularz pod adresem http://www.piekarnie24.pl/zarejestruj_firma jeśli Użytkownik chce dodać wpis do Bazy Firm.

4.5. Akceptacja Regulaminu Portalu przez Użytkownika jest jednoznaczne ze złożeniem następującego oświadczenia: Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia, dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Portalu, dane zawarte w formularzu rejestracyjnym nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały umieszczone bez zgody osób trzecich, zobowiązuje się do przestrzegania zasady o wzajemnym poszanowaniu i tolerancji, zobowiązuje się podczas dodawania informacji o charakterze tekstowym pilnować czystości języka jakiego używam, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Portalu dla celów świadczenia przez Administratora usług w Portalu, jak również oświadczam, iż osoby, których wizerunek umieściłem w Portalu udzieliły takiego zezwolenia; wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Portalu, umieszczenie w Profilu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.

§ 5.

Dane osobowe.

5.1 Administratorem danych osobowych jest Piekarnie24.pl, dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5.2. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora.

5.3. Dane które zostaną umieszczone przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym zostaną wykorzystanie przez Administratora do zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy oraz do świadczenia jak najlepszych usług wobec niego.

§ 6.

Zasady korzystania z serwisu.

6.1. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek działanie mogące w jakimkolwiek stopniu utrudnić bądź destabilizować działanie Portalu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo usunąć zablokować lub usunąć Profil Użytkownika.

Użytkownik dodając wpis w Katalogu Firm zobowiązuje się umieszczać go w odpowiedniej kategorii.

6.2. Użytkownik zawierając umowę z Administratorem zobowiązuje się do: przestrzegania praw autorskich, majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora, Użytkowników oraz innych Osób; zachowania prywatności innych Użytkowników; nie podejmowania jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić działanie serwisu oraz jakichkolwiek działań podejmowanych na szkodę Administratora, Użytkowników, i innych Osób.

6.3. Użytkownik oświadcza że wszelkie dane, zdjęcia, filmy w Portalu są jego własnością oraz nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i majątkowych. Użytkownik oświadcza również że uzyskał wyraźne pozwolenie na publikacje informacji odnoszących się do innych Osób i Użytkowników.

6.4. Użytkownik umieszczając w Portalu dane, zdjęcia, filmy wyraża zgodę na wgląd w przechowywane informacje innym Użytkownikom i Administratorowi oraz upoważnia Administratora do ich wykorzystywania zgodnie z niniejszym Regulaminem.

6.5. Zabrania się wykorzystywać Portal w sposób sprzeczny z jego założonym celem. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

§ 7.

Płatności.

7.1 Użytkownik jest zobowiązany do dokonania płatności za usługi świadczone przez Administratora w darmowym okresie próbnym lub po wygaśnięciu ważności świadczonej usługi.

7.2. Użytkownik w darmowym okresie próbnym ma możliwość wyboru opcji testowanej usługi.

§ 8.

Zablokowanie, usunięcie profilu.

8.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania profilu Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu.

8.2. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania profilu Użytkownika, który działa na szkodę innych Użytkowników.

8.3. Administrator ma prawo zablokować profil Użytkownika korzystający z usług płatnych jeśli stosowana opłata w określonym okresie nie zostanie uiszczona.

8.4. Każda ze stron umowy o świadczenie usług może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny, jednak wniesiona opłata nie zostanie zwrócona.

8.5. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, zdjęć muzyki zamieszczona w profilach Użytkowników jeśli uzna je za niewłaściwe bądź sprzeczne z niniejszym Regulaminem.

8.6. Zablokowany profil zostanie przywrócone po wyjaśnieniu zaistniałych nieprawidłowości, niezgodności z regulaminem, lub po wniesieniu zaległej opłaty.

8.7 W przypadku usunięcia profilu przez Administratora, ponowna rejestracje będzie możliwa po uzyskaniu pozwolenia Administratora.


§ 9.

Odpowiedzialność Administratora

9.1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za chwilowe braki dostępu Portalu spowodowane wprowadzaniem zmian lub ulepszeń.

9.2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników, treści zamieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Portalu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia tekstów zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści obraźliwe może ponieść odpowiedzialność karną, cywilną wobec Administratora, Użytkowników lub innych Osób.

9.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Użytkowników, Osób oraz wykorzystanie przez nie dane Użytkowników niezgodnie z celami serwisu.

9.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z przyczyny utraty danych z przyczyn niezależnych. Zobowiązuje się jednak do wykonywania cyklicznych kopii bezpieczeństwa całego Portalu.

9.5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność wpisów w Bazie Firm. Dla Administratora mają one charakter jedynie reklamowy, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu prawa cywilnego.

§ 10.

Gwarancje

10.1. Wszelkie reklamację w funkcjonowaniu Portalu Użytkownicy mogą składać Administratorowi.

10.2. Administrator na rozpatrzenie reklamacji deklaruje 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie możliwość pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia jeśli stwierdzi iż reklamacja wynika z nieznajomości niniejszego Regulaminu lub nieznajomości przepisów prawa.

10.3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w profilach Użytkowników bez ich zgody w celu naprawienia niezgodności w działaniu Portalu.

§ 11.

Przepisy Końcowe

11.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Portalu pod adresem: http://www.piekarnie24.pl/kategorie/regulamin

11.2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podanie przyczyny.

11.3. W przypadku zmiany regulaminu Administrator zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym Użytkowników publikując zaktualizowany regulamin na łamach Portalu.
Awatar użytkownika
piekarnie24
Administrator
 
Posty: 7
Rejestracja: 28 Mar 2011 13:31

Wróć do REGULAMIN

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość